NIMI JA KOTIPAIKKA

1 – Yhdistyksen nimi on Agility-Poppoo Lieksa ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 – Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja lisätä agilityyn liittyvää harrastus- ja kilpailutoimintaa Lieksan alueella sekä kehittää koirien yhteiskuntakelpoisuutta ja hallintaa sekä ihmisten koiramyönteisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää agilityharrastukseen liittyviä koulutuksia, kursseja sekä muuta tarpeelliseksi katsomaansa vastaavaa toimintaa, järjestää kokeita, kilpailuita ja toimintanäytöksiä, julkaisee jäsenilleen tiedotuksia, toimii yhteistyössä muiden koiraharrastajien ja yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, järjestää myyjäisiä, pienimuotoisesti maksullisia agilityharjoituksia ja -kokeita sekä koiranäyttelyitä, järjestää juhla-, huvi- yms. tapahtumia ja pitämällä kanttiinia tapahtumien yhteydessä, voi tehdä pienimuotoisesti talkootyötä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET

3 – Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö ja perhejäseneksi varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa elävä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä niihin perustuvia päätöksiä.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

4 – Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa, taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

JÄSENMAKSUT

5 – Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun. Syyskokous voi päättää erillisen liittymismaksun määräämistä jäsenille. Syyskokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain varsinaisen jäsenen jäsenmaksun, mahdolliset perhejäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksut sekä liittymismaksun suuruuden, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

PÄÄTÖKSENTEKO

6 – Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse, tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa mainitsemattomista asioista ei saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja perhejäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin.

Puheenjohtajan vaaleissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Hallituksen muun varsinaisen jäsenen, varajäsenen tai muiden toimi- ja luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

PÄÄTÖSTEN KIRJAAMINEN

7 – Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on joko samassa kokouksessa hyväksyttävä tahi kahden (2) kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todettava.

VARSINAISET KOKOUKSET

8 – Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

Valitaan erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle uudet hallituksen varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet

Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään vain ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

HALLITUS

9 – Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 3-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita erovuoroisena tehtäväänsä uudelleen. Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet ratkaistaan ensimmäisenä vuonna arvalla.

Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus erota hallituksesta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jossa on oltava kokoukseen osallistuneiden nimet ja joka on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan pitäjän allekirjoitettava.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

Hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti

Edustaa yhdistystä

Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

toimeenpanna yhdistyksen päätökset

Hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä määräaikana

Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

Ratkaista jäsenen ottamista ja erottamista koskevat asiat näiden säänötjen 3 -:n ja 4 -:n mukaisesti

Laatia kertomus edellisen vuoden toiminnasta

Laatia toimintasuunnitelma ja käyttötalousarvioesitys

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

10 – Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Hallitus voi kuitenkin määrätä puheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS

11 – Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

12 – Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.